Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Orzeczenie  dotyczy przestępstwa z rozdziału XXI kodeksu karnego to jest przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

art. 173 [Katastrofa] kk

§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega #karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

“Zaniedbanie stanu technicznego #pojazdu jako wina w sprowadzeniu katastrofy przez kierującego pojazdem”  –  przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Teza

I.

#Działanienieumyślne, w rozumieniu art. 173 § 2 KK może polegać na niezachowaniu ostrożności przejawiającej się w zaniedbaniu stanu technicznego pojazdu, którym sprawca porusza się na drogach publicznych.

II.

W art. 173 § 2 KK ustawodawca typizuje przecież występek sprowadzenia #katastrofy, „jeżeli sprawca działa nieumyślnie”. A skoro tak, to nieodzowne jest podkreślenie, że istotą nieumyślności, jako znamienia strony podmiotowej przestępstwa jest niezachowanie przez sprawcę ostrożności wymaganej w danych okolicznościach (art. 9 § 2 KK). Jeśli odnieść to do zachowania polegającego na sprowadzeniu katastrofy przez sprawcę kierującego pojazdem, to niezachowanie wymaganej ostrożności wiązać się może właśnie z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w komunikacji, przy czym dotyczy to najczęściej ruchu drogowego (…). Sformułowanie „działa nieumyślnie” zawarte w art. 173 § 2 KK, charakteryzujące stronę podmiotową występku stypizowanego w tym przepisie oznacza, że sprawca, nie mając zamiaru popełnienia czynu określonego w art. 173 § 1 KK (podstawowa forma przestępstwa sprowadzenia katastrofy w komunikacji), popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w okolicznościach, które go do jej zachowania obligowały. W odniesieniu do okoliczności, w jakich działa każda osoba prowadząca pojazd, powinność zachowania ostrożności sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (…). Jest oczywiste, że działanie nieumyślne, w rozumieniu art. 173 § 2 KK może polegać właśnie na niezachowaniu ostrożności przejawiającej się w zaniedbaniu stanu technicznego pojazdu, którym sprawca porusza się na drogach publicznych.

opubl. Prok.iPr. 2017/4/5.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 8 marca 2017 r. III KK 345/16

Prok. i Pr. 2017 nr 4, poz. 5, Legalis, www.sn.pl

#Kodekskarny, Art. 173 § 2  przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji