Dura lex, sed lex

Prawo i postępowanie karne.

Wśród gałęzi prawa, którymi zajmuje się moja Kancelaria Adwokacka ważne miejsce zajmuje prawo karne. Działałam na wszystkich etapach postępowania karnego. Prawo karne to w moim przypadku prowadzenie spraw karnych, karno-skarbowych, tzw. karno-gospodarczych oraz spraw dotyczących przestępstw powszechnych.Wśród gałęzi prawa, którymi zajmuje się moja Kancelaria Adwokacka ważne miejsce zajmuje prawo karne. Działałam na wszystkich etapach postępowania karnego. Prawo karne to w moim przypadku prowadzenie spraw karnych, karno-skarbowych, tzw. karno-gospodarczych oraz spraw dotyczących przestępstw powszechnych.


Rola Adwokata jako obrońcy jest niezmiernie istotna w trudnej i zmieniającej się procedurze karnej.

Już na etapie postępowania przygotowawczego Adwokat podejmuje szereg czynności na rzecz swojego klienta w celu zagwarantowania mu jego praw i możliwości obrony.

Adwokat jest również niezbędny w trakcie postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w trakcie postępowania odwoławczego, kasacyjnego i wznowieniowego.

Reprezentuje również pokrzywdzonych, ofiary przestępstw jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego.


Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • doradztwem z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, postępowania karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i wykroczeń,
 • udzielaniem informacji w zakresie przedawnienia ( ustanie karalności), zatarcia skazania ( uznania skazania za niebyłe),
 • reprezentacją pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
 • sporządzaniem pism sądowych i wniosków dowodowych,
 • formułowaniem prywatnych aktów oskarżenia, apelacji karnych,
 • wnoszeniem kasacji do Sądu Najwyższego,
 • formułowanie i reprezentacja w sprawach wniosków o warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzaniem wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonywaniu kary,
 • pisaniem wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego,
 • sporządzanie próśb o ułaskawienie,
 • odszkodowaniami za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • formułowanie wniosków i reprezentacja w sprawie o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • wnioskami w zakresie skazania bez rozprawy i dobrowolnego podania się karze.

Podkreślić należy, iż podział przestępstw jest szeroki i obejmuje w szczególności przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa z wykorzystaniem nowych technologii (przestępstwa komputerowe, internetowe ), przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przestępczość zorganizowana, związane z wypadkami komunikacyjnymi, jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków,  błędów lekarskich ( szczególna specyfika spraw), przestępstwa o podłożu korupcyjnym, przestępstwa gospodarczez którymi powiązane są także przestępstwa opisane w prawie karnoskarbowym, a ponadto przestępstwa o wykroczenia oraz przestępstwa popełniane przez nieletnich.

Prawo i postępowanie karne – Adwokat Wojciech Kała

Prawo i postępowanie karne
Prawo i postępowanie karne – Adwokat Wojciech Kała