Prawo i postępowanie cywilne.

Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.

Reprezentuje Klientów jako powodów, pozwanych i uczestników postępowań.

Kancelaria Świadczy pomoc prawną w szerokim zakresie spraw związanych z prawem cywilnym i procedurą cywilną.


Klienci mający problem związany z prawem cywilnym w pierwszej kolejności szukają doradztwa prawnego oraz oczekują sporządzania analiz i opinii prawnych. Moja Kancelaria po zdiagnozowaniu problemu  udziela pomocy prawnej miedzy innymi poprzez :

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym to jest zasiedzeniem, uwłaszczeniem, ochroną własności, a także sprawami dotyczącymi podziału majątku, sprawami związanymi z ustalaniem służebności przesyłu i innymi służebnościami, spraw wieczystoksięgowych, spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, spraw związanych z obrotem nieruchomościami, zniesieniem współwłasności, zwrotem nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości, przywrócenie utraconego posiadania, sprawami dotyczącymi własności nieruchomości i jej ochroną oraz kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,
 • windykacje należności już na etapie postepowania przedsądowego Kancelaria pomaga uzyskać wierzytelność, a w kolejności w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, między innymi Kancelaria kieruje do dłużników wezwania do zapłaty, propozycje ugody, a w postępowaniu sądowym – reprezentacje i doradza klientowi, natomiast po wszczęciu postępowania egzekucyjnego monitoruje egzekucje we współpracy z komornikiem, sporządzam również skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski o zabezpieczenie wierzytelności oraz zajmuje się krajową i międzynarodowa egzekucja zobowiązań,
 • prowadzenie postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • występowanie o odszkodowania i zadośćuczynienia w tym również prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi  (OC, AC),  błędami w sztuce lekarskiej i zdarzeniami medycznymi, przewlekłością postępowań sądowych, szkodami na mieniu,
 • dochodzenie roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • występowanie o z roszczeniami konsumenckimi,
 • domaganie się zwrotu pieniędzy to jest prowadzenie spraw o zapłatę,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych np. sprawach o bezpodstawne wzbogacenie,  czyny niedozwolone, niewykonanie zobowiązań, potracenie, umów cywilnych i innych spraw,
 • reprezentację i pomoc w postępowaniach nakazowych, postępowaniu upominawczym, postępowaniu uproszczonym,
 • obronę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU),
 • pomoc w zakresie prawa autorskiego, prawa ochrony informacji i danych osobowych,
 • występowaniu o roszczenia związane z tzw szkodami górniczymi,
 • opracowywanie i opiniowanie umów, negocjowanie umów, dochodzeniem roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy oraz ważnością umów,
 • prowadzenie spraw spadkowych między innymi spraw dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, działu spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu oraz polecenia , opodatkowania spadków, zabezpieczenia spadku, przyjęcia bądź odrzucenie spadku, spraw o unieważnienie testamentu, uznanie za zmarłego, spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe, spisem inwentarza.

Jak również innych spraw z zakresu prawa cywilnego.


Moja Kancelaria sporządza również pisma z zakresu procedury cywilnej związanych z wszczęciem procesu cywilnego, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym.

Sporządzamy apelacje i zażalenia!

Działamy również w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz sporządzamy wnioski o upadłość konsumencką.

Prawo i postępowanie cywilne

Zapraszam do kontaktu

Adwokat Wojciech Kała

Tryb ścigania przestępstw.
Sprawy Cywilne Adwokat