Przepadek pojazdu mechanicznego

Przepadek pojazdu mechanicznego

Baza wiedzy
Przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym Ważna zmiana dla osób dootkniętych tym problemem. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej…
Read More
ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

Baza wiedzy
ZAKŁADY KARNE I OSADZENI Czy trafisz i do jakiego zakładu karnego decyduje komisja penitencjarna działająca w każdym areszcie śledczym do którego najpierw powinieneś trafić, gdy masz do odbycia karę. To ona określa, do jakiego typu zakładu karnego masz trafić, jeśli nie było to wskazane w wyroku oraz w jakim systemie masz odbywać karę pozbawienia wolności. Zakłady karne mogą być organizowane jako zakłady typu: 1. ZAMKNIĘTEGO - cele mieszkalne skazanych są w zasadzie zamknięte całą dobę, jeśli jednak względy bezpieczeństwa nie stoją na przeszkodzie, cele mogą być otwarte przez określony czas w ciągu dnia, 2. PÓŁOTWARTEGO - cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w dzień, w porze nocnej mogą być zamknięte oraz skazani mogą być zatrudnieni poza terenem zakładu w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta albo na pojedynczych stanowiskach pracy, mogą także po…
Read More
Dziecko dla ojca

Dziecko dla ojca

Baza wiedzy
Dziecko dla ojca już może nie jest tematem kontrowersyjnym, ale nadal daleko nam do traktowania matki i ojca na równi jako “rodziców”. Pan chce zapewnić i chronić dobro dzieci, a chce Pan odebrać dziecko matce? Pytania pojawiają się na sprawach takie i inne, wszystkie niezbyt trafne, czemu? Bo należałoby najpierw zajrzeć do, akt do dowodów i wtedy ocenić rodziców przez ten pryzmat, a nie przez rolę matka - ojciec Niejeden ojciec jest lepszą “matką” dla dziecka niż sama matka. Ma Pan jako ojciec uprawnienie do ochrony ich życia i zdrowia.Dzieci mają prawo do prawidłowego i niezakłóconego rozwoju zarówno fizycznego, jak i duchowego, każdy z rodziców ma obowiązek dbania o te wartości.Mają prawo do kształcenie, które często jest lekceważone, wychowania oraz przygotowanie do dorosłego życia, które może być zakłócone przez jednego…
Read More
Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka

Baza wiedzy
Tajemnica Adwokacka jako gwarancja dla klienta. Przepisy w zakresie ochrony informacji pozyskanych od klientów to jedne z najważniejszych uregulowań w prawie i w przepisach dotyczących Adwokatów. Art. 6 [Tajemnica zawodowa] Prawo o Adwokaturze 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji: 1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 2)  przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) - w…
Read More
Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Baza wiedzy
Pomoc w sprawach egzekucyjnych. Pomoc w sprawach egzekucyjnych dla osób fizycznych i firm w sytuacjach życiowych związanych z utratą płynności finansowej, a związanych z zadłużeniem. Kancelaria i jej zespół prawników oferuje pomoc opartą na wiedzy i doświadczeniu. W najtrudniejszych sprawach należy działać niezwłocznie i zgodnie z bardzo szczegółowym uregulowaniem znajdujących się w przepisach dot. egzekucji. Pamiętać należy, iż czas jest najważniejszy, a każdy dzień zwłoki może doprowadzić do utraty majątku. Skuteczność działania polega na podjęciu działań nie tylko bezpośrednio przed Sądem, Komornikiem ale bardzo często bezpośrednio u wierzyciela. Ochrona majątku nie polega również na uniemożliwieniu działań wierzycieli ale restrukturyzacji zadłużenia, sprawdzeniu jego wysokości, a także zyskaniu czasu na podjęcie powyższych czynności. Moja Kancelaria podejmuje działania ww. opisane w imieniu klientów celem obrony ich praw i majątku. Zapraszam do Kontaktu. Kancelaria…
Read More
Reklamacja towaru przez konsumenta

Reklamacja towaru przez konsumenta

Baza wiedzy
Reklamacja towaru przez konsumenta Wprowadzenie             Relacja konsument-sprzedawca, podobnie jak wzajemna relacja stron w postępowaniu administracyjnym, z zasady nie opiera się na równości kontrahentów. Sprzedawcy celem uniknięcia konieczności przyjmowania uprzednio zakupionego towaru imają się różnych sposobów, aby uzasadnić swoją odmowę przyjęcia towaru, zwrotu gotówki lub wymiany towaru na nowy. Tego rodzaju nieuczciwe praktyki rynkowe plasują w podrzędnej pozycji konsumenta względem sprzedawcy.             Autor w niniejszym artykule podda całościowej analizie prawnej zagadnienie reklamacji oraz praw przysługujących konsumentowi w relacjach ze sprzedawcą. Kiedy konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji?             Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną (por. art. 556 KC w zw. z art. 561 § 1 KC). Wada fizyczna oraz wada prawna – wyjaśnienie pojęć             Kluczowymi z punktu widzenia analizowanego zagadnienia są…
Read More
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe

Baza wiedzy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe Wprowadzenie - "becikowe"             Prorodzinna polityka państwa umożliwia rodzicom ubieganie się o przyznanie prawa do świadczeń pieniężnych. Jednym z nich jest „becikowe”, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługująca w kwocie 1.000 zł (art. 15b ust. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych; dalej: UŚR).             Prawo ubiegania się o przyznanie wskazanej zapomogi przysługuje osobom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1.922 zł (art. 15b ust. 2 UŚR w zw. z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna).             Pamiętać należy, że „becikowe” nie stanowi świadczenia o charakterze…
Read More
Przemoc w rodzinie. Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

Przemoc w rodzinie. Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

Baza wiedzy
Przemoc w rodzinie. Wprowadzenie Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym             Konieczność pozostawania w miejscach zamieszkania, wywołana pandemią COVID-19 i ogłoszonym w związku z nią stanem epidemii, przyczyniła się do ujawnienia bądź eskalacji konfliktów rodzinnych. Sytuacje, w których skłóceni członkowie rodziny zmuszeni są przebywać w jednym lokalu całe dnie, dzieląc ze sobą wspólną przestrzeń życiową, przy jednoczesnym występowaniu scysji, rodzić mogą przemoc domową, która niekoniecznie skupiać musi się wyłącznie na dorosłych domownikach, lecz dotykać może także małoletnich członków rodziny.             Obowiązująca od dnia 29 lipca 2005 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi swoisty fundament prawny systemu przeciwdziałania oraz zwalczania przemocy domowej. Ustawa ta w przepisie art. 11a przewiduje możliwość, by osoba dotknięta przemocą mogła żądać, aby sąd zobowiązał do opuszczenia mieszkania członka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który…
Read More
Uchybienie terminowi złożenia deklaracji PIT jako delikt karnoskarbowy z przepisu art. 54 KKS

Uchybienie terminowi złożenia deklaracji PIT jako delikt karnoskarbowy z przepisu art. 54 KKS

Baza wiedzy
Uchybienie terminowi złożenia deklaracji PIT jako delikt karnoskarbowyz przepisu art. 54 KKS Wprowadzenie          Uchybienie terminowi złożenia deklaracji PIT -   Zgodnie z analizowaną regulacją karnoskarbową podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 54 § 1 KKS).             Przytoczony przepis, poza typem podstawowym, przewiduje w przepisie art. 54 § 2 KKS typ uprzywilejowany oraz typ stanowiący wykroczenie skarbowe (art. 54 § 3 KKS).             Czynnikiem decydującym o kwalifikacji jest wartość narażonego na uszczuplenie podatku.             Rozpocząć należy od zauważenia, że omawiana regulacja zawiera w sobie „uchylanie się od opodatkowania”, przez które rozumieć należy nieujawnienie przez podatnika właściwemu organowi…
Read More
Dwa wesela jednego wieczoru, czyli brzemienne w skutkach przeoczenie po stronie zleceniobiorcy

Dwa wesela jednego wieczoru, czyli brzemienne w skutkach przeoczenie po stronie zleceniobiorcy

Baza wiedzy
Dwa wesela jednego wieczoru, czyli brzemienne w skutkach przeoczenie po stronie zleceniobiorcy 1. Wprowadzenie             Organizacja wesela to stres nie tylko dla przyszłej pary młodej. W tym najważniejszym dla przyszłych nowożeńców dniu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Co jednak wówczas, gdy zleceniobiorca na krótki czas przed planowanym od dawna dniem wesela oświadczy, że przez przeoczenie jednego z pracowników sala weselna została zarezerwowana na dwa wesela w ten sam wieczór?               Autor w niniejszym artykule dokona metodycznego zgromadzenia oraz analizy aktualnego stanu prawnego i postara się wskazać możliwe rozwiązania z tej patowej sytuacji. Na potrzeby artykułu przyjęta zastała terminologia stron umowy zlecenia, mianowicie dający zlecenie oraz zleceniobiorca. Podyktowane jest to praktyką prawniczą, z której wynika, że jest to najczęstsza forma umów o organizację przyjęcia weselnego.   2. Para młoda…
Read More