ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

Czy trafisz i do jakiego zakładu karnego decyduje komisja penitencjarna działająca w każdym areszcie śledczym do którego najpierw powinieneś trafić, gdy masz do odbycia karę. To ona określa, do jakiego typu zakładu karnego masz trafić, jeśli nie było to wskazane w wyroku oraz w jakim systemie masz odbywać karę pozbawienia wolności.

Zakłady karne mogą być organizowane jako zakłady typu:

1. ZAMKNIĘTEGO – cele mieszkalne skazanych są w zasadzie zamknięte całą dobę, jeśli jednak względy bezpieczeństwa nie stoją na przeszkodzie, cele mogą być otwarte przez określony czas w ciągu dnia,

2. PÓŁOTWARTEGO – cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w dzień, w porze nocnej mogą być zamknięte oraz skazani mogą być zatrudnieni poza terenem zakładu w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta albo na pojedynczych stanowiskach pracy, mogą także po uzyskaniu zezwolenia dyrektora brać udział w nauczaniu, szkoleniu i zajęciach terapeutycznych poza zakładem,

3. OTWARTEGO – cele mieszkalne są otwarte całą dobę, skazani mogą otrzymywać z depozytu zakładowego pieniądze pozostające do ich dyspozycji, mogą też uzyskać zezwolenie dyrektora na indywidualny udział w zajęciach i imprezach kulturalno-oświatowych poza zakładem.

Powyższe wskazane typy zakładów karnych różnią się przede wszystkim stopniem izolacji, stopniem zabezpieczenia oraz obowiązkami i uprawnieniami, które wynikają z art. 70 § 2 kkw.

Rodzaje zakładów karnych reguluje przepis art. 69 kkw. i dzieli je na:

1. zakład karny dla młodocianych – odbywają tu karę skazani młodociani, którzy nie ukończyli 21 roku życia,

2. zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy – w zakładach karnych dla odbywających karę po raz pierwszy osadzeni zostają głównie skazani, którzy nie zostali skierowani do zakładu dla młodocianych, dla recydywistów penitencjarnych czy odbywających karę aresztu wojskowego oraz skazani odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w tej samej sprawie.

3. zakład karny dla recydywistów penitencjarnych – w zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne, zasadniczą lub zastępczą karę aresztu, którzy poprzednio odbywali już takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy

4. zakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego – odbywają tu karę skazani na karę aresztu wojskowego – kary aresztu wojskowego trwają najmniej miesiąc, najwięcej dwa lata.

Na podstawie art. 82 § 2 kkw. dokonuje się klasyfikacji skazanego a w szczególności poprzez:

1. płeć,

2. wiek,

3. uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności,

4. czas pozostały do odbycia kary pozbawienia wolności,

5. umyślność bądź nieumyślność czynu,

6. stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopień uzależnienia od substancji psychoaktywnej,

7. stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego,

8. rodzaj popełnionego przestępstwa,

9. stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa.

Rodzaje zakładów karnych oznacza się literami

1. dla młodocianych – M

2. dla odbywających karę po raz pierwszy – P

3. dla recydywistów penitencjarnych – R

4. dla odbywających karę aresztu wojskowego – W.

Typy zakładów karnych oznacza się cyframi

1. typu zamkniętego – 1

2. typu półotwartego – 2

3. typu otwartego – 3.

System wykonania kary oznacza się literami

1. programowanego oddziaływania – p

2. terapeutyczny – t

3. zwykły – z.

4. u – skazany, który został przypisany do innego systemu niż powinien (w przypadku spełnienia szczególnych okoliczności – § 52 ust. 2 kkw.)

Autor :

Agnieszka Muskus (ZAKŁADY KARNE I OSADZENI)

Asystent Prawny w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Wojciecha Kała

mgr Agnieszka Muskus
prawnik, Jastrzębie-Zdrój

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *