Prawo odszkodowawcze.

Świadczę pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy, osobom poszkodowanych w wyniku tzw. błędów medycznych, osobom pokrzywdzonych przestępstwem, osobom, które utraciły w wypadku członka najbliższej rodziny oraz przy likwidacji szkód majątkowych, AC, OC i innych.
Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne, osoby prawne, Skarb Państwa. Osoba odpowiedzialną jest zawsze podmiot, który wyrządził szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność.
W ramach ustalenia odpowiedzialności bierze się pod uwagę jaka szkoda wystąpiła, czy wynika ona ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia i czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem.
Zadośćuczynienie to zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego doznana krzywda czyli skutek zdarzenia związany z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu czy szkodą majątkową w postaci np. bólu, stresu, lęków, depresji ….

Kancelaria pomaga między innymi (prawo odszkodowawcze) w zakresie :
 • dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,
 • dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia AC,
 • wypadków w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,
 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski,
 • roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
 • zadośćuczynień w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby,
 • dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu,
 • zadośćuczynień w przypadku śmierci bliskiej osoby,
 • zwrot kosztów organizacji pogrzebu,
 • odszkodowań za mienie, które zostało zniszczone w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń,
 • zadośćuczynień za doznaną krzywdę,
 • zwrotów kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,
 • zwrotów utraconych dochodów,
 • renty na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • renty wyrównawczej z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd.
Prawo odszkodowawcze
Prawo odszkodowawcze.
Zapraszam do Kontaktu.

FB.