Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny

Baza wiedzy
Obowiązek alimentacyjny. Podstawowe informację o alimentach Alimenty są uregulowane w art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pojęcie alimentacja krewnych dotyczy dwóch przypadków dostarczenia środków na utrzymanie i wychowanie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.   Zakres i wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wynika z art. 135 krio.  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sąd badając te przesłanki ustala wysokość alimentów. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części…
Read More
Postępowanie w sprawach gospodarczych.

Postępowanie w sprawach gospodarczych.

Baza wiedzy
Postępowanie w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ujęte zostało w ustawie o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych z dnia 24 maja 1989 r.. Rozpoznanie spraw gospodarczych powierzono sądom rejonowym i sądom gospodarczym. Utworzono w nich odrębne jednostki organizacyjne ( sady gospodarcze). Prawo o ustroju sądów powszechnych precyzuje nam strukturę organizacyjną. Wydziały gospodarczy sądu rejonowego zajmuje się sprawami gospodarczymi oraz innymi sprawami z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw. Wydział gospodarczy sądu okręgowego zajmuje się sprawami gospodarczymi oraz innymi sprawami z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw. Natomiast w sądzie apelacyjny mamy wydział cywilny do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i…
Read More
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Baza wiedzy
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Orzeczenie  dotyczy przestępstwa z rozdziału XXI kodeksu karnego to jest przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji art. 173 [Katastrofa] kk § 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega #karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. "Zaniedbanie stanu technicznego #pojazdu jako wina w sprowadzeniu katastrofy przez kierującego pojazdem"  -  przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Teza I. #Działanienieumyślne, w rozumieniu art. 173 § 2 KK może polegać na niezachowaniu ostrożności przejawiającej się w zaniedbaniu stanu technicznego pojazdu, którym sprawca porusza się na drogach publicznych. II. W art. 173 § 2 KK ustawodawca typizuje przecież występek…
Read More
Przedawnione roszczenie jednak nie wygasa

Przedawnione roszczenie jednak nie wygasa

Baza wiedzy
Orzeczenie Sygn. akt I ACa 9/17 Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny :#Przedawnione roszczenie jednak nie wygasa, a przekształca się w zobowiązanie naturalne, którego cechą jest właśnie niemożność jego przymusowej realizacji. Gdyby jednak dłużnik spełnił przedawnione roszczenie, to nie podlega ono zwrotowi. Zatem przedawnienie roszczenia wcale nie oznacza, że #wierzyciel powinien zachowywać się biernie i nie jest już uprawniony do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia. Wierzyciel zachowuje bowiem swoje uprawnienie, a jedynie nie będzie mógł już przymusowo go wyegzekwować w postępowaniu egzekucyjnym." LINK
Read More