ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNE ZATRZYMANIE.

Prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Roszczenie służy od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie zatrzymanie.

Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował tym niekorzystne dla siebie zatrzymanie.

Powyższego nie stosuje się do osób składających oświadczenie w warunkach określonych w art. 171 § 4, 5 i 7, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na skutek przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza publicznego.

W wypadku przyczynienia się przez oskarżonego do wydania orzeczenia, przepis art. 362 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego zatrzymania, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na poczet kar lub środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu.

Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie zatrzymanego.

Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie jednego sędziego.

Stronami w postępowaniu są: wnioskodawca, prokurator oraz Skarb Państwa.

Organem reprezentującym Skarb Państwa jest organ, który dokonał zatrzymania – jeżeli sąd uwzględnił zażalenie na zatrzymanie albo jeżeli sąd nie rozpoznawał zażalenia na zatrzymanie.

O terminie rozprawy zawiadamia się wnioskodawcę, prokuratora oraz organ reprezentujący Skarb Państwa, przesyłając odpis wniosku.

Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych.

W razie uwzględnienia roszczeń choćby w części wnioskodawcy przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia jednego adwokata.

Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty zwolnienia.

W przypadku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały zatrzymanie.

W postępowaniach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się tylko w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.

Adwokat Wojciech Kała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *