Marihuana – umorzenie postępowania karnego. W myśl przepisu art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii możliwe jest umorzenie postępowania jedynie wobec sprawcy, który posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek.

Wskazać należy przesłankę dodatkową, iż orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także na stopień jego społecznej szkodliwości.

Zwrócić należy uwagę, że przepis ten ma charakter fakultatywny. Przewiduje tylko uprawnienie do umorzenia postępowania, a nie nakaz takiego postąpienia. Dlatego każdorazowe jego użycie winno być poprzedzone analizą materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Nielegalne posiadanie
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani Art. 62

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Umorzenie postępowania

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani Art. 62a  Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Zebranie materiału dowodowego przez organy ścigania, a także informacji o sprawcy są kluczowe dla oceny czy postępowanie uda się umorzyć.

Podejrzany w sprawie nie musi czekać biernie, a wskazany jest czynny udział w postępowaniu dowodowym dla polepszenia swojej sytuacji i pewnego rodzaju sukcesu, który doprowadzi do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Kała

Tryb ścigania przestępstw.
Przestępstwa narkotykowe

Marihuana – umorzenie postępowania karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *