Rodzaje spółek handlowych

Do spółek handlowych zalicza się spółki: 

jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, i funkcjonowanie spółek handlowych, które dzielą się na spółki osobowe, to jest spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną oraz na spółki kapitałowe, to jest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki osobowe i kapitałowe mogą podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki osobowe charakteryzuje co do zasady osobista  odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest solidarna ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Spółki osobowe powstają w momencie wpisu do KRS. Wpis może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy spółki lub statusu przez właścicieli. Istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie pracy wspólników na rzec spółki.

Spółki kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych posiadają osobowość prawną. Są to spółki najsilniej uregulowane w prawie. Wkłady wspólników do tych spółek muszą mieć charakter majątkowy, więc świadczenie pracy na rzecz spółki nie jest dozwolone. Sprawy spółki prowadzi specjalnie powołany w tym celu organ. Wyłączona jest również osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe mogą być tworzone w każdym dowolnym celu, nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podział spółek prawa handlowego prezentuje się następująco:

1. Spółki osobowe:

– jawna – Jest to podstawowy typ spółki osobowej, który jest przeznaczony przede wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej o małych i średnich rozmiarach. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, jest „ułomną” osobą prawną. Może być utworzona przez osoby fizyczne i prawne. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

– komandytowa – W spółce komandytowej istnieje podział na dwóch różnych wspólników, tj. komplementariusza, który tak jak wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia oraz komandytariusza, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do tzw. sumy komandytowej. Może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik, zatem może działać jedynie w cudzym imieniu. Komplementariusz z kolei odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. On także reprezentuje spółkę.

komandytowo-akcyjna – Analogicznie jak spółka komandytowa, w spółce komandytowo-akcyjnej wyróżniamy dwóch różnych wspólników, tj. komplementariusza (inwestora aktywnego) oraz akcjonariusza (inwestora pasywnego), który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50,000 zł. Ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób.

Radę nadzorczą powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Jednakże, komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej.

– partnerska – Spółka ta przeznaczona jest dla osób wykonujących tzw. wolny zawód, do których zalicza się np. architektów, księgowych, lekarzy, lekarzy dentystów czy tłumaczy przysięgłych. Wspólnicy odpowiadają za własne czyny w spółce, nie są odpowiedzialni za postępowanie innych wspólnikówwykonujących wolne zawody.Umowa spółki partnerskiejmoże przewidywać również powołanie zarządu do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentacji. Do zarządu spółki powołanego na powyższych zasadach stosuje się przepisy odnoszące się do zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

2. Spółki kapitałowe:

z ograniczoną odpowiedzialnością – Ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wysokości wniesionych wkładów, minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł czy nieskomplikowane zasady prowadzenia spraw spółki sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna spółka do rozpoczęcia własnego biznesu. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w sposób tradycyjny, tj. poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Spółka ta powstaje z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

akcyjna – Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100.000 zł. Zaletą jest możliwość pozyskania znacznego kapitału poprzez emisję nowych akcji czy wejście na giełdę papierów wartościowych. Umowa spółki akcyjnej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Spółka akcyjna należy do najbardziej złożonych oraz rozbudowanych pod względem prawno-finansowym form prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też jest ona zalecana głównie dla dużych firm i korporacji.

mgr Agnieszka Muskus
Rodzaje spółek handlowych

Rodzaje spółek handlowych – Asystent Prawny – Agnieszka Muskus

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Zajmujemy się obsługą spółek prawa handlowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *