Przepadek pojazdu mechanicznego

Przepadek pojazdu mechanicznego

Baza wiedzy
Przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym Ważna zmiana dla osób dootkniętych tym problemem. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej…
Read More
ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

Baza wiedzy
ZAKŁADY KARNE I OSADZENI Czy trafisz i do jakiego zakładu karnego decyduje komisja penitencjarna działająca w każdym areszcie śledczym do którego najpierw powinieneś trafić, gdy masz do odbycia karę. To ona określa, do jakiego typu zakładu karnego masz trafić, jeśli nie było to wskazane w wyroku oraz w jakim systemie masz odbywać karę pozbawienia wolności. Zakłady karne mogą być organizowane jako zakłady typu: 1. ZAMKNIĘTEGO - cele mieszkalne skazanych są w zasadzie zamknięte całą dobę, jeśli jednak względy bezpieczeństwa nie stoją na przeszkodzie, cele mogą być otwarte przez określony czas w ciągu dnia, 2. PÓŁOTWARTEGO - cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w dzień, w porze nocnej mogą być zamknięte oraz skazani mogą być zatrudnieni poza terenem zakładu w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta albo na pojedynczych stanowiskach pracy, mogą także po…
Read More
Dziecko dla ojca

Dziecko dla ojca

Baza wiedzy
Dziecko dla ojca już może nie jest tematem kontrowersyjnym, ale nadal daleko nam do traktowania matki i ojca na równi jako “rodziców”. Pan chce zapewnić i chronić dobro dzieci, a chce Pan odebrać dziecko matce? Pytania pojawiają się na sprawach takie i inne, wszystkie niezbyt trafne, czemu? Bo należałoby najpierw zajrzeć do, akt do dowodów i wtedy ocenić rodziców przez ten pryzmat, a nie przez rolę matka - ojciec Niejeden ojciec jest lepszą “matką” dla dziecka niż sama matka. Ma Pan jako ojciec uprawnienie do ochrony ich życia i zdrowia.Dzieci mają prawo do prawidłowego i niezakłóconego rozwoju zarówno fizycznego, jak i duchowego, każdy z rodziców ma obowiązek dbania o te wartości.Mają prawo do kształcenie, które często jest lekceważone, wychowania oraz przygotowanie do dorosłego życia, które może być zakłócone przez jednego…
Read More
Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

Aktualności
Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia orzeczonych wyrokiem Sądu w sprawie karnej niesie obecnie za sobą zagrożenie kolejną karą, kolejnymi problemami prawnymi. Uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd środka kompensacyjnego powoduje obecne możliwość skorzystania z potężnego narzędzia w walce o swoje prawa. Zobowiązany może narazić się na kolejne problemy z bardzo dotkliwymi konsekwencjami. Kto uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oczywiście nie jest to sytuacja zero jedynkowa, ale warto pamiętać, że brak przypilnowania swojej sprawy może mieć dramatyczne skutki dla zobowiązanego. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §…
Read More
Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka

Baza wiedzy
Tajemnica Adwokacka jako gwarancja dla klienta. Przepisy w zakresie ochrony informacji pozyskanych od klientów to jedne z najważniejszych uregulowań w prawie i w przepisach dotyczących Adwokatów. Art. 6 [Tajemnica zawodowa] Prawo o Adwokaturze 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji: 1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 2)  przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) - w…
Read More
Kodeks karny – wymiar kary 2023 r.

Kodeks karny – wymiar kary 2023 r.

Aktualności
Dyrektywy wymiaru kary Art. 53 K. K. [Ogólne dyrektywy] Zmiana wytycznych wymiaru kary niesie za sobą szansę na lepsze doprecyzowanie wymierzanej kary, jednakże zmiana nie doprecyzowuje pojęć co może w przyszłości powodować rozbieżności w orzecznictwie. Mówiąc wprost daje pole do popisu dla Adwokatów (obrońców). Okoliczności obciążające stanowią w szczególności: 1)  uprzednia karalność za przestępstwo umyślne lub podobne przestępstwo nieumyślne; 2)  wykorzystanie bezradności, niepełnosprawności, choroby lub podeszłego wieku pokrzywdzonego; 3) sposób działania prowadzący do poniżenia lub udręczenia pokrzywdzonego; 4)  popełnienie przestępstwa z premedytacją; 5)  popełnienie przestępstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; 6)  popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej ofiary albo z powodu jej bezwyznaniowości; 7)  działanie ze szczególnym okrucieństwem; 8)  popełnienie przestępstwa w stanie po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, jeżeli ten…
Read More
Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Baza wiedzy
Pomoc w sprawach egzekucyjnych. Pomoc w sprawach egzekucyjnych dla osób fizycznych i firm w sytuacjach życiowych związanych z utratą płynności finansowej, a związanych z zadłużeniem. Kancelaria i jej zespół prawników oferuje pomoc opartą na wiedzy i doświadczeniu. W najtrudniejszych sprawach należy działać niezwłocznie i zgodnie z bardzo szczegółowym uregulowaniem znajdujących się w przepisach dot. egzekucji. Pamiętać należy, iż czas jest najważniejszy, a każdy dzień zwłoki może doprowadzić do utraty majątku. Skuteczność działania polega na podjęciu działań nie tylko bezpośrednio przed Sądem, Komornikiem ale bardzo często bezpośrednio u wierzyciela. Ochrona majątku nie polega również na uniemożliwieniu działań wierzycieli ale restrukturyzacji zadłużenia, sprawdzeniu jego wysokości, a także zyskaniu czasu na podjęcie powyższych czynności. Moja Kancelaria podejmuje działania ww. opisane w imieniu klientów celem obrony ich praw i majątku. Zapraszam do Kontaktu. Kancelaria…
Read More
Zmiany w dozorze elektronicznym 2023

Zmiany w dozorze elektronicznym 2023

Aktualności
Zmiany w dozorze elektronicznym 2023 Planowane zmiany w dozorze elektronicznym w 2023 dotyczą kliku istotnych kwestii. Zmiany dostępne są w Dz.U. z 2022 r. poz. 1855 Art. 1 i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Pewne uprawnienia zyskuje komisja penitencjarna działająca w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa. Komisja penitencjarna również na równi z sądem wydaje decyzje w zakresie udzielania zezwolenia na sde. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1)  wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego; 2) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele Jeżeli prokurator oświadczy, najpóźniej na posiedzeniu po ogłoszeniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary…
Read More
Dopuszczalność zażalenia – wezwanie do zapłaty zaliczki na opinię biegłego

Dopuszczalność zażalenia – wezwanie do zapłaty zaliczki na opinię biegłego

Aktualności
Dopuszczalność zażalenia - wezwanie do zapłaty zaliczki na opinię biegłego Wprowadzenie Stanowiące przedmiot niniejszego artykułu zagadnienie prawne zrodziło się na kanwie braku zachowania przez ustawodawcę, w treści przepisów procedury cywilnej, jednolitej praktyki w przedmiocie uiszczenia przez stronę postępowania zaliczki na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego. Uwzględniając powyższe, zasadnym zdaje się postawienie pytania, czy strona postępowania może wnieść skuteczne zażalenie w przedmiocie odwołania się od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego wzywającego stronę do uiszczenia zaliczki na wydatki związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego? Aktualny stan prawny Swoistym clou analizowanego zagadnienia jest przepis art. 394 § 1 pkt 6 KPC, w myśl którego zażalenie jest dopuszczalne wyłącznie na postanowienie sądu pierwszej instancji oraz zarządzenie przewodniczącego kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia dotyczące zwrotu kosztów, określenia zasad ponoszenia przez…
Read More
Uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus z uwagi na podjęcie zatrudnienia za granicą

Uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus z uwagi na podjęcie zatrudnienia za granicą

Aktualności
Uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus z uwagi na podjęcie zatrudnienia za granicą Wprowadzenie W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni począwszy od dnia 2 stycznia 2021 r. podjęła zatrudnienie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mianowicie na terenie Republiki Czeskiej, jednocześnie zamieszkując na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (pracownik transgraniczny). Partner wnioskodawczyni pozostawał zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólna córka stron uczęszczała do szkoły w Polsce. Urząd gminy właściwy do przyznania świadczenia wychowawczego 500 plus wydał z dniem 8 czerwca 2021 r. decyzję o uchyleniu prawa do świadczenia za poprzedni okres, tj. od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., z uwagi na to, że wnioskodawczyni podjęła zatrudnienie na terenie Republiki Czeskiej, tj. w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji…
Read More