Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia orzeczonych wyrokiem Sądu w sprawie karnej niesie obecnie za sobą zagrożenie kolejną karą, kolejnymi problemami prawnymi.

Uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd środka kompensacyjnego powoduje obecne możliwość skorzystania z potężnego narzędzia w walce o swoje prawa. Zobowiązany może narazić się na kolejne problemy z bardzo dotkliwymi konsekwencjami.


Kto uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oczywiście nie jest to sytuacja zero jedynkowa, ale warto pamiętać, że brak przypilnowania swojej sprawy może mieć dramatyczne skutki dla zobowiązanego.

Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który wykonał w całości orzeczony wobec niego środek kompensacyjny nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Powyższy wyjątek daje nam możliwość naprawienia swojego błędnego przekonania, że nie muszę płacić, ale to tylko szansa o ograniczonym zakresie czasowym.


Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przestępstwo jest wnioskowe i zdaje się będzie bardzo dobrze wykorzystane przez pokrzywdzonych celem dochodzenia swoich praw.

Podsumowując należy pilnować swojego interesu nie tylko jako pokrzywdzony, ale tym bardziej jako podejrzany, oskarżony i skazany.

Adwokat Wojciech Kała

tel. 511040478

emial: wojciech.kala@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *