Tajemnica Adwokacka jako gwarancja dla klienta.

Przepisy w zakresie ochrony informacji pozyskanych od klientów to jedne z najważniejszych uregulowań w prawie i w przepisach dotyczących Adwokatów.


Art. 6 [Tajemnica zawodowa] Prawo o Adwokaturze

1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:

1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

2)  przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 15401598207621052262 i 2328)

– w zakresie określonym tymi przepisami.


Art. 178 [Zakaz dowodowy] Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:

1)  obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę;

2)  duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.

Art. 178a [Mediator, zakaz przesłuchiwania] Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego.

Adwokat Wojciech Kała – Tajemnica Adwokacka

Kontakt: wojciech.kala@gmail.com tel. 511040478

Adwokat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *