Dyrektywy wymiaru kary Art. 53 K. K. [Ogólne dyrektywy]

Zmiana wytycznych wymiaru kary niesie za sobą szansę na lepsze doprecyzowanie wymierzanej kary, jednakże zmiana nie doprecyzowuje pojęć co może w przyszłości powodować rozbieżności w orzecznictwie.

Mówiąc wprost daje pole do popisu dla Adwokatów (obrońców).

Okoliczności obciążające stanowią w szczególności:

1)  uprzednia karalność za przestępstwo umyślne lub podobne przestępstwo nieumyślne;

2)  wykorzystanie bezradności, niepełnosprawności, choroby lub podeszłego wieku pokrzywdzonego;

3) sposób działania prowadzący do poniżenia lub udręczenia pokrzywdzonego;

4)  popełnienie przestępstwa z premedytacją;

5)  popełnienie przestępstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie;

6)  popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej ofiary albo z powodu jej bezwyznaniowości;

7)  działanie ze szczególnym okrucieństwem;

8)  popełnienie przestępstwa w stanie po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, jeżeli ten stan był czynnikiem prowadzącym do popełnienia przestępstwa lub istotnego zwiększenia jego skutków;

9)  popełnienie przestępstwa we współdziałaniu z nieletnim lub z wykorzystaniem jego udziału.

§ 2b. Okoliczności łagodzące stanowią w szczególności:

1)  popełnienie przestępstwa w wyniku motywacji zasługującej na uwzględnienie;

2)  popełnienie przestępstwa pod wpływem gniewu, strachu lub wzburzenia, usprawiedliwionych okolicznościami zdarzenia;

3)  popełnienie przestępstwa w reakcji na nagłą sytuację, której prawidłowa ocena była istotnie utrudniona z uwagi na okoliczności osobiste, zakres wiedzy lub doświadczenia życiowego sprawcy;

4)  podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia szkodzie lub krzywdzie, wynikającej z przestępstwa, albo do ograniczenia jej rozmiaru;

5)  pojednanie się z pokrzywdzonym;

6)  naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z przestępstwa;

7)  popełnienie przestępstwa ze znacznym przyczynieniem się pokrzywdzonego;

8)  dobrowolne ujawnienie popełnionego przez siebie przestępstwa organowi powołanemu do ścigania przestępstw.

Nie stanowi okoliczności, o której mowa w § 2a i 2b, okoliczność będąca znamieniem przestępstwa, które popełnił sprawca, chyba że wystąpiła ona ze szczególnie wysokim nasileniem.

Nie stanowi okoliczności, o której mowa w § 2a, okoliczność niebędąca znamieniem przestępstwa, jeżeli stanowi podstawę zaostrzenia odpowiedzialności karnej zastosowanego wobec sprawcy.

Nie stanowi okoliczności, o której mowa w § 2b, okoliczność niebędąca znamieniem przestępstwa, jeżeli stanowi podstawę złagodzenia odpowiedzialności karnej zastosowanego wobec sprawcy.

Kodeks karny – wymiar kary 2023 r.

Adwokat Wojciech Kała

tel. 511 040 478

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *