Choroby zakaźne, zwalczanie – kwarantanna.

USTAWA O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI

Zgodnie z ustawą kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddanie się kwarantannie.

Osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny.

Środek przymusu bezpośredniego

Wobec osoby, która nie poddaje się kwarantannie, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

Lekarz sprawujący opiekę nad osobą poddaną kwarantannie na podstawie decyzji, ma obowiązek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego środka.

W przypadku niewyrażenia zgody na kwarantannę przez osobę poddaną hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, kierownik podmiotu leczniczego, w którym umieszczona jest ta osoba, ma obowiązek powiadomienia jej o przysługujących jej środkach odwoławczych.

Kierownik podmiotu leczniczego, w którym wykonywana jest decyzja jest obowiązany do powiadomienia rodziny lub osoby wskazanej przez osobę poddaną hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, o poddaniu tej osoby hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie.

Jest to tylko fragment regulacji i wstęp do szerokiego tematu jakim są choroby zakaźne i postępowanie w przypadku ich wystąpienia.

Rozróżniamy dodatkowo izolacje w warunkach domowych, która jest mylona z innymi środkami.

W razie pytań zapraszamy na porady do siedziby Kancelarii lub umówienie się na poradę zdalną.

Adwokat Wojciech Kała

tel. 511040478

Choroby zakaźne, zwalczanie – kwarantanna.

Pomoc Prawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *