Czynności podlegające zaskarżeniu skargą pauliańską – niemożność zaskarżenia umowy przedwstępnej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.

Skarga pauliańska actio Pauliana) – rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny z dnia 22 grudnia 2016 r. ACa 626/16

Teza

Zaskarżeniu przy pomocy akcji pauliańskiej podlegają czynności prawne rozporządzające oraz czynności zobowiązujące o podwójnym skutku, które od razu prowadzą do rozporządzenia. Skargą pauliańską nie można natomiast zaskarżyć czynności wyłącznie zobowiązujących, a tym bardziej umowy przedwstępnej.

  • OSAKat 2017 nr 1, poz. 2, Legalis
  • Kodeks cywilny, Art. 527
Art. 527 [Przesłanki] Skarga Pauliańska 
§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Numer 1637241

Skład sądu Apelacyjnego w Katowicach

Przewodniczący:

SSA Małgorzata Wołczańska
Sędziowie:
SSA Ewa Jastrzębska
SSA Joanna Naczyńska (spr.)
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Apelacyjny w Katowicach

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *