Praktyczna nauka zawodu – praktyka – wynagrodzenie.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju zostały potwierdzone wytyczne wskazujące sposób zasądzenia wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.

W sprawie zasięgnięto do wiadomości specjalnych i powołano biegłego celem ustalenia wysokości zapłaty.

“Zgodnie z par. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r.) pracodawca, u którego jest organizowana praktyka zawodowa uczniów, może zwolnić częściowo lub całkowicie opiekuna praktyk zawodowych od świadczenia pracy wynikającej z umowy o pracę ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez pracodawcę lub liczbę uczniów odbywających praktykę zawodową. Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od świadczenia pracy opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

W przypadku gdy opiekun praktyk zawodowych nie został zwolniony od świadczenia pracy, pracodawca ustala i wypłaca opiekunowi praktyk zawodowych dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10 % przeciętnego wynagrodzenia.

Par. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.) obowiązujący od 1 września 2017 r., który stanowi, iż pracodawca, u którego jest organizowana praktyka zawodowa uczniów, może zwolnić częściowo lub całkowicie opiekuna praktyk zawodowych od świadczenia pracy wynikającej z umowy o pracę ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez pracodawcę lub liczbę uczniów odbywających praktykę zawodową.

Praktyka – wynagrodzenie.

Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od świadczenia pracy opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy. W przypadku gdy opiekun praktyk zawodowych nie został zwolniony od świadczenia pracy, pracodawca ustala i wypłaca opiekunowi praktyk zawodowych dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia.

Z treści przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r.) jak i następnie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r.) (odpowiednio par. 9 ust. 2 pkt 2) jasno wynika, iż przeciętne wynagrodzenie to miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które zwane jest dalej (w rozporządzeniu) przeciętnym wynagrodzeniem. Użyte sformułowanie „dalej” oznacza, iż to właśnie  należy rozumieć jako przeciętne wynagrodzenie o którym mowa w par.12 na który powodują się pozwani. “

Praktyczna nauka zawodu – ważne!

Co ważne Sąd Pracy stwierdził, iż

“Treść powyższych przepisów prawa w żaden sposób nie wskazuje aby przedmiotowy dodatek miał być naliczany jedynie za dni w które opiekun i uczeń byli razem w zakładzie pracy.

Zgodzić się należy w pełni z wyliczeniami biegłej albowiem ujęcie w w/w przepisach prawa dodatku jako procent wynagrodzenia miesięcznego wskazuje wyraźnie, iż dodatek ten jest wypłacany i naliczany za każdy miesiąc trwania praktyk, bez znaczenia jest przy tym miesięczny wymiar czasu pracy poświęcony uczniowi przez opiekuna.

Rzeczony przepis od tego całkowicie abstrahuje. Gdyby wolą ustawodawcy było przyznanie dodatku jedynie za pojedyncze dni z danego miesiąca, z pewnością znalazło by to odzwierciedlenie w treści przepisu np. poprzez zwrot „za każdy dzień sprawowania opieki” albo „proporcjonalnie do wymiaru godzin praktyk”.”

Praktyczna nauka zawodu

Adwokat Wojciech Kała

FB

Prawo Pracy - adwokat
prawo pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *