Sąd Okręgowy w Rybniku

Sąd Okręgowy w Rybniku został utworzony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 roku w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku (Dz.U. 2019 poz. 1938), jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Wykaz Wydziałów:

 • I Wydział Cywilny  Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów: (32) 78 40 581, (32) 78 40 582, (32) 78 40 583Fax: (32) 78 40 444Adres e-mail: boi@rybnik.so.gov.pl
 • II Wydział Cywilny Odwoławczy  Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów: (32) 78 40 581, (32) 78 40 582, (32) 78 40 583
  Fax: (32) 78 40 470Adres e-mail: boi@rybnik.so.gov.pl
 • III Wydział Karny  Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów: (32) 78 40 581, (32) 78 40 582, (32) 78 40 583Fax: (32) 78 40 529Adres e-mail: boi@rybnik.so.gov.pl
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów: (32) 78 40 581, (32) 78 40 582, (32) 78 40 583Fax: (32) 78 40 420Adres e-mail: boi@rybnik.so.gov.pl
 • V Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych  Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów: (32) 78 40 581, (32) 78 40 582, (32) 78 40 583Fax: (32) 78 40 434
  Adres e-mail: boi@rybnik.so.gov.pl

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku znajdują się:

 • Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice
 • Sąd Rejonowy w Raciborzu – dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik
 • Sąd Rejonowy w Rybniku – dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany
 • Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim – dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana
 • Sąd Rejonowy w Żorach – dla miasta Żory

Właściwość rzeczowa sądu w postępowaniu cywilnym – proces


Zgodnie z zasadą przewidzianą w Kodeksie Postępowania Cywilnego – art. 24 § 1 – większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Tylko nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

Jeżeli zatem przepisy kodeksu sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu cywilnym, należą sprawy:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.


Ponadto jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu.

Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia.

Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą.

Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

Właściwość rzeczowa w sprawach karnych

Zgodnie z zasadą przewidzianą Kodeksie postępowania karnego- art. 25 § 1 – większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Tylko nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy.

Jeżeli zatem przepisy kodeksu sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu karnym, należą sprawy:

 • zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych.

Więcej informacji ( Sąd Okręgowy w Rybniku ) https://www.rybnik.so.gov.pl/

wojciech-kala-tlo
Adwokat Wojciech Kała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *