Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary 25 lat pozbawienia wolności

Wnioskiem obrońcy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary 25 lat pozbawienia wolności Sąd Penitencjarny w dniu 14 grudnia 2020 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach postanowił:

  • na zasadzie art. 77 § 1 k.k., art. 78 § 2 i 3 k.k. oraz art. 161 § 1 k.k.w. warunkowo zwolnić skazanego wyrokiem ……, na karę 25 lat pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień ……….. r.,

Złożony wniosek był dostosowany do skazanego i wskazywał między innymi to, że skazany w trakcie odbywania kary otrzymywał liczne nagrody regulaminowe, nie wchodził w konflikty z innymi osadzonymi, a wobec funkcjonariuszy zachowywał się regulaminowo. W przeszłości korzystał z przerwy w karze w trakcie, której nie było do niego zastrzeżeń. Nadto wskazano, że ze względu na zły stan zdrowia skazany wymaga dalszej, specjalistycznej opieki medycznej.    

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu orzeczenia wskazał między innymi na materialną przesłanką warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Pozytywna prognoza kryminologiczno-społeczna w stosunku do skazanego jest niezmiernie ważna i nie musi wynikać z opinii ZK.

Sąd w niniejszej sprawie uznał, iż taka prognoza względem skazanego już zaistniała.

Opinia penitencjarna na temat skazanego wskazywała, że jego zachowanie oraz postawa w trakcie odbywania kary oceniane są pozytywnie.

Skazany wobec popełnionego przestępstwa wykazuje krytyczny stosunek.

Skazany posiada przy tym sprecyzowane plany na przyszłość.

Istotnym był fakt, iż rodzina skazanego deklaruje pomoc w zatrudnieniu go na wolności, a także jego społecznej readaptacji.

Sąd penitencjarny jednocześnie w pełni podziela pogląd Sądu Apelacyjnego w Katowicach, że oceniając prognozę kryminologiczno-społeczną wobec skazanego za czyn z art. 148 § 1 k.k. nie można koncentrować się wyłącznie na ciężarze gatunkowym popełnionego przestępstwa, marginalizując przy tym całkowicie sytuację zdrowotną skazanego (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.09.2012 r. sygn. akt II AKzw 1018/12).

Zdaniem Sądu postawa skazanego jego stan zdrowia oraz wieloletnia pozytywna opinia z zakładu karnego wskazują na możliwość skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skazany swoją postawą wykazał, iż proces resocjalizacji może być kontynuowany w warunkach wolnościowych, a cele kary zostały już osiągnięte.

Na skazanego nałożono na mocy art. 80 § 3 k.k. – 10 letni okres próby pozwoli na skuteczną kontrolę jego zachowania na wolności.

Sąd wskazał również, że proporcje między wymiarem kary orzeczonej a odbytą jej częścią są już odpowiednie.

Można już uznać, że zrealizowana została zasada właściwej odpłaty oraz zaspokojone zostało poczucie sprawiedliwości. Sąd również zwrócił uwagę na sprzyjające warunkami środowiskowe i to, że lepszym rozwiązaniem jest poddanie go dozorowi w okresie próby w związku z warunkowym zwolnieniem, niż opuszczenie przez niego zakładu karnego po odbyciu kary w całości bez możliwości zapewnienia jakiegokolwiek nadzoru nad jego osobą.

Zażalenie na postanowienie o udzieleniu warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Od powyższego złożone zostało zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Katowicach przez Prokuraturę Okręgową.

Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Rybniku w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Sąd apelacyjny przywołał w uzasadnieniu dyspozycjię art. 77 § 1 k.k. i wskazał, że w realiach niniejszej sprawy stwierdzić należy, że takie właśnie stanowisko jest w pełni uzasadnione.

Okoliczności negatywne na które powołuje się skarżący (prokuratura) w istocie zachodzą, nie występują jednak one w stopniu chociażby równoważącym szereg zdarzeń dla skazanego korzystnych powołanych wyżej i dostrzeżonych przez Sąd Okręgowy.

Sąd pierwszej jak i drugiej instancji wprost potwierdził, iż dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy dotyczącej warunkowego przedterminowego zwolnienia są ważne nie tylko przesłanki wynikające z ww. przepisu ale przede wszystkim dokładne przedstawienie okoliczności faktycznych dotyczących skazanego, które przedkładają się na skuteczność złożonego wniosku.

Zapraszam do Kontaktu

Adwokat Wojciech Kała

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Prawo i postępowanie karne
Adwokat sprawy karne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *