Zatrzymanie analiza przypadku.

Warunkami formalnymi zatrzymania, ujętymi alternatywnie, są:

a) obawa ucieczki,

b) obawa ukrycia się,

c) obawa zatarcia śladów,

d) niemożność ustalenia tożsamości osoby podejrzanej,

e) istnienie przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

Możliwość, że osoba podejrzana postąpi w jeden z wyżej wymienionych sposobów, musi być poparta konkretnymi okolicznościami. Okolicznościami,wskazującymi na prawdopodobieństwo wystąpienia którejś z tych form zachowania; nie może to być obawa abstrakcyjna.

Analiza konkretnego przypadku.


W rozpatrywanym przypadku jaki spotkał naszego klienta jako przyczynę zatrzymania wskazano obawę zatarcia śladów przestępstwa.
Obawa zatarcia śladów przestępstwa oznacza podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do uniemożliwienia lub utrudnienia prowadzenia czynności procesowych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Osoba podejrzana świadomie zniszczyła niektóre ślady, np. spaliła ubranie lub przygotowała środki mające jej to ułatwić, zakupując rozpuszczalnik, by wywabić plamy na marynarce.

Nie chodzi o obawę jakiegokolwiek utrudniania postępowania karnego, ale tylko o jego jeden element, a mianowicie o zacieranie śladów przestępstwa.

Śladem przestępstwa jest każda zmiana wyglądu (np. kształtu, barwy) lub usytuowania jakiegoś przedmiotu oraz odkształcenia podłoża. Jak również pozostałości substancji, rzeczy itp., które mają związek z przestępstwem. Warunek ten może być zrealizowany, gdy konieczne jest niezwłoczne poddanie osoby podejrzanej oględzinom lub szczegółowemu przeszukaniu w celu zabezpieczenia śladów.

Działania policji.

Podkreślić należy, iż Sąd Rejonowy nie dopatrzył się takiej obawy w sprawie, albowiem nasz klient w żaden sposób śladów przestępstwa nie zacierał, co potwierdził zgromadzony materiał dowodowy.


Natomiast funkcjonariusze policji w takcie trwania dochodzenia poza dwoma wizytami w miejscu zamieszkania w/w, nie podjęli żadnej próby wezwania go za pośrednictwem poczty lub drogą telefoniczną w celu jego przesłuchania. Takie działania policji nie były poprawne.

Nasz klient nie ukrywał się przed organami ścigania, prowadził ustabilizowany tryb życia, pracował zawodowo. Okoliczności te kłóciły się z postępowaniem organów ścigania.

Nastąpiła również zwłoka w wykonaniu czynności niezwłocznie po zatrzymaniu. Jak również zwłoka w podjęciu decyzji o zatrzymaniu w odniesieniu do czynu przestępczego.

Działania Sądu.


W ocenie Sądu zatrzymanie dokonane wobec naszego klienta było nielegalne, albowiem nie zachodziła obawa zacierania przez niego śladów przestępstwa.

Było ono także bezzasadne, gdyż naruszona została zasada proporcjonalności.


Sąd wskazał w postanowieniu, iż okoliczności sprawy nie uzasadniały sięgnięcia po tak ostateczny środek, jakim jest zatrzymanie.

Zatrzymanie zawsze jest pozbawieniem człowieka wolności.

Adwokat Wojciech Kała

Zatrzymanie analiza przypadku.

Prawo i postępowanie karne
Adwokat sprawy karne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *