Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – artykuł ten powstał z myślą o tych, którzy są zainteresowani ogłoszeniem upadłości. Ponadto ma na celu przybliżyć procedurę oraz usystematyzować wiedzę na ten temat.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy Prawo Upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku ( Dz. U. Nr 60, poz.535 ) , postępowanie upadłościowe prowadzone wobec konsumentów należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym a dopiero, o ile jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Postępowanie upadłościowe (Upadłość konsumencka ) jest procedurą prowadzącą do oddłużenia osoby fizycznej, która aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy przestali płacić swoje długi, zyskują za sprawą upadłości konsumenckiej szansę na usatysfakcjonowanie wierzycieli.

Krok 1

Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem do skutecznego oddłużenia osoby fizycznej jest prawidłowe sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką.

Najpóźniej w chwili sporządzania wniosku dłużnik musi zdecydować, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

Pierwsza droga czyli zawarcie układu ma na celu poprawę sytuacji upadłego i uniknięcie likwidacji przedsiębiorstwa. Tu wierzyciele godząc się na ustępstwa pozwalają na zachowanie bytu przedsiębiorstwa.

Druga droga to tradycyjne postępowanie upadłościowe, które polega na przeprowadzeniu pod nadzorem syndyka i przede wszystkim sądu egzekucji generalnej z majątku upadłego, tworzącego masę upadłości.

Sąd pomimo zawarcia układu, ogłosi upadłość prowadzącą do likwidacji, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny.

Jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone, sąd wyznacza termin rozprawy.

Krok 2

Rozpoznanie wniosku przez Sąd

Sąd rozpatruje złożony formularz pod kątem spełnienia przesłanek przez dłużnika.

Na tym etapie Sąd bada sytuację majątkową dłużnika a także okoliczności, które doprowadziły go do stanu niewypłacalności. Sąd bada szczegółowo nie tylko, czy zachodzą pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości, ale również, czy aby dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd postanawia o ogłoszeniu upadłości bądź postanawia o jego oddaleniu

Krok 3

Postepowanie upadłościowe

Oprócz ogłoszenia upadłości sąd wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

Sędzia – komisarz zatwierdza listę wierzytelności i ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokument ten oddaje się do wglądu dla wierzycieli mających prawo wnieść zarzuty, jeżeli nie uznano ich wierzytelności.

Celem syndyka będzie spieniężenie posiadanego przez upadłego majątku i przekazanie go wierzycielom.

Dłużnik nie może także podejmować żadnych rozporządzeń finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, służącą zaspokojeniu jego wierzycieli.

Syndyk pokrywa też koszty postępowania upadłościowego. Jeżeli upadły nie posiada żadnego majątku, pomija się likwidację, a koszty postępowania upadłościowego zostają uwzględnione w ewentualnym planie spłaty wierzycieli lub umorzone.

Krok 4

Plan spłaty wierzycieli i oddłużenie

Trzeci etap postępowania, zwany „wykonywaniem planu spłaty wierzycieli” odbywa się już bez udziału syndyka. Rozpoczyna się on z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

Zostaje on powołany na maksymalnie trzy lata. Upadły przekazuje na jego mocy określoną kwotę każdego miesiąca na poczet wierzycieli.

Gdy dłużnik wykonana obowiązki wynikające z planu spłaty wierzycieli następuje, z mocy samego prawa, umorzenie nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań.

Dłużnik trwale uwalnia się od swoich długów i rozpoczyna nowy start, bez finansowych obciążeń.

Sąd może też uchylić plan, gdy jego wykonanie okaże się nierealne z przyczyn niezależnych od upadłego.

Naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest poprowadzenie go w taki sposób, by roszczenia wierzycieli mogły zostać spełnione w jak najwyższym stopniu.

Prawnik Agnieszka Muskus

Zapraszam do Kontaktu

Adwokat Wojciech Kała

Upadłość Konsumencka
Upadłość konsumencka – adwokat Wojciech Kała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *