Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności uregulowany jest w kodeksie karnym wykonawczym.

Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.
Odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub wart. 65 kk, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 kk popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie.

Jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do:
– podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
– zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu,
– poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym
– uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Wykonując orzeczenie odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności w stosunku do skazanego, który został zobowiązany do wykonania obowiązków określonych w § 4, sąd stosuje odpowiednio art. 14.
Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.
Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary przysługuje zażalenie.
W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także sądowy kurator zawodowy, jeżeli składał wniosek o wydanie postanowienia.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie – II Wydział Karny z dnia 26 października 2011 r. II AKzw 1029/11

Teza

1. Złożenie pierwszego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, tak jak żadnego wniosku w postępowaniu wykonawczym, nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania kary.

2. Z chwilą osadzenia skazanego w zakładzie karnym nierozpoznany prawomocnie wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu.

 

Adwokat Wojciech Kała
Adwokat Wojciech Kała Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Adwokat Wojciech Kała
ulica 11 Listopada 2
44-330 Jastrzębie – Zdrój

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *