Zarządzenie wykonania kary

Zarządzenie wykonania kary

Kodeks Karny w art. 75 reguluje instytucje prawa karnego polegającą na zarządzeniu wykonania kary w okresie próby.

Zarządzenie obligatoryjne

Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne.
Takie przestępstwo za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
 Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Zarządzenie fakultatywne

Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny.
W szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone powyżej.
Również wtedy gdy uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.
 Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności rażącego naruszenia porządku prawnego zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
Zarządzając wykonanie kary w wypadkach, o których mowa w fakultatywnych przypadkach sąd może, uwzględniając dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych obowiązków – skrócić orzeczoną karę, nie więcej jednak niż o połowę.
Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
Zapraszam do kontaktu
adwokat Wojciech Kała
Kancelaria Adwokacka
w Jastrzębiu-Zdroju 

Zarządzenie wykonania kary. Kodeks Karny w art. 75 reguluje instytucje prawa karnego polegającą na zarządzeniu wykonania kary w okresie próby.

Zapraszam do Kontaktu Adwokat Wojciech Kała Kancelarii Adwokackiej z Jastrzębia-Zdroju.

adwokat, zarządzenie, wykonanie kary, kara, Jastrzębie, obligatoryjne, fakultatywne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *