Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dalszemu członkowi rodziny sprawującemu opiekę nad niepełnosprawnym krewnym – tryb postępowania

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dalszemu członkowi rodziny sprawującemu opiekę nad niepełnosprawnym krewnym – tryb postępowania

Aktualności
Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dalszemu członkowi rodziny sprawującemu opiekę nad niepełnosprawnym krewnym – tryb postępowania Wprowadzenie             Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - Ustawa o świadczeniach rodzinnych (dalej: UOŚR) wyróżnia katalog osób, którym przyznane może być świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacjiz zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej.             Kwestią, z którą boryka się gros osób jest, czy osobie, nie wymienionejw wspomnianym katalogu, której nie obciąża obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego członka rodziny, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i która nie podejmuje bądź rezygnuje z dotychczasowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej celem sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 i 1a UOŚR.             Warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 UOŚR świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub…
Read More