Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Aktualności
Najem pojazdu zastępczego. Objęcie odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wydatków na najem pojazdu zastępczego poniesionych przez poszkodowanego Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17 Teza Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. www.sn.pl, Legalis.pl Kodeks cywilny Art. 805 [Pojęcie; rodzaje świadczeń] § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. § 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego…
Read More