Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie 2017

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie 2017

Baza wiedzy
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie 2017 z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1797, Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne.   § 1 Rozporządzenie określa: 1) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej "stawkami minimalnymi"; 2) wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej "opłatami".   Rozdział 2. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.   § 2 2) Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł…
Read More