Tryb ścigania przestępstw

Tryb ścigania przestępstw

Baza wiedzy
TRYBY ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW OSKARŻENIE PUBLICZNOSKRAGOWE I PRYWATNOSKARGOWE Tryb ścigania przestępstw omówienie. Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką informację, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość itp. Kodeks Karny określa dwa tryby ścigania przestępstw: - publicznoskargowe, - prywatnoskargowe. TRYB PUBLICZNOSKARGOWY Na wstępie należałoby określić czym oba te tryby się charakteryzują, a więc w przypadku objęcia ściganiem publicznoskargowym większości czynów uzasadnione jest tym, że fakt popełnienia przestępstwa narusza ustalony w państwie porządek prawny, w związku z czym godzi nie tylko w indywidualne dobra jednostek, osób prawnych czy instytucji, ale także w interes publiczny. Charakteryzuje się on przede wszystkim publiczną formą ścigania i oskarżenia, co wyraża się w klasycznym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez powołane do tego państwowe organy ścigania, a następnie w publicznej skardze karnej, składanej w…
Read More