Zarządzenie wykonania kary

Zarządzenie wykonania kary

Baza wiedzy
Zarządzenie wykonania kary Zarządzenie wykonania kary Kodeks Karny w art. 75 reguluje instytucje prawa karnego polegającą na zarządzeniu wykonania kary w okresie próby. Zarządzenie obligatoryjne Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne. Takie przestępstwo za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.  Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. Zarządzenie fakultatywne Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny. W szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone powyżej. Również wtedy gdy uchyla się od uiszczenia…
Read More