Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka

Baza wiedzy
Tajemnica Adwokacka jako gwarancja dla klienta. Przepisy w zakresie ochrony informacji pozyskanych od klientów to jedne z najważniejszych uregulowań w prawie i w przepisach dotyczących Adwokatów. Art. 6 [Tajemnica zawodowa] Prawo o Adwokaturze 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji: 1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 2)  przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) - w…
Read More