OD 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

 

WNIOSEK O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

 

Podstawowe informacje zajdziemy pod tym LINKIEM 

 

USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla definiuje osobę uprawnioną jako :
a)emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej “rentą”, i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń,
b)wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, o której mowa w lit. a.
Rekompensata nie przysługuje osobie uprawnionej, której roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
Wysokość rekompensaty wynosi 10 000 zł.
Wniosek o wypłatę rekompensaty osoba uprawniona składa do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zamieszcza na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo wypłacające.
Pod tym LINKIEM również znajda Państwo wzór dokumentów.
Oraz pobrać ze strony:

Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera:

1)imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2)numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL;
3)nazwę przedsiębiorstwa górniczego, z którego osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, przeszła na emeryturę lub rentę;
4)informację, że osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, posiadała prawo do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innej regulacji obowiązującej w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń;
5)wskazanie sposobu wypłaty rekompensaty;
6)adres zamieszkania osoby uprawnionej;
7)numer rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na jaki ma być wpłacona rekompensata – w przypadku wypłaty rekompensaty przelewem;
8)telefon do kontaktu z osobą uprawnioną;
9)datę i podpis osoby uprawnionej.

3. Do wniosku o wypłatę rekompensaty dołącza się:

1)dokumenty potwierdzające uprawnienie do rekompensaty – w przypadku osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b;

2)oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą;

2) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla nie podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;

3) nie złożyłem(am) pozwu/złożyłem(am) pozew* dotyczący(ego) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla do sądu … w …;

4) nie będę występować z roszczeniami z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

*Niepotrzebne skreślić”.

 

W przypadku uwzględnienie wniosku pieniądze są wypłacane w podany we wniosku sposób.

 

 

Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona.
Od odmowy, o której mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

adw. Wojciech Kała

6 Comments

 • Joanna

  Witam. Czy w przypadku odmowy wypłaty Przedsiębiorstwo wypłacające ma jakiś specjalny termin na powiadomienie składającego wniosek? Pozdrawiam serdecznie

  • Witam, odpowiedzi będą przesyłane po rozpatrzeniu wniosków, nie ma terminu specjalnego, przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona. Pozdrawiam

 • Jan

  Witam!Jeśli pisze,że osoby które odeszły na emeryturę do 31.12 2014 mają prawo do rekompensaty,a ja odszedłem 23.12 2014 i dostałem odmownie decyzję to co w takim przypadku mam robić?Pozdrawiam

  • Witam,

   proszę zapoznać się z tym artykułem LINK
   Zapraszam również do Kancelarii wraz z decyzją i dokumentami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
   Na odwołanie ma Pan 14 dni od dnia otrzymania decyzji!

   Pozdrawiam
   Adwokat Wojciech Kała

 • Justyna

  Witam. Jest 09.01.2018 A jak nie otrzymałam ani pieniędzy ani pisma gdyż jestem wdową. I pytanie mam następujące. Czy mąż gdy odszedł na wcześniejszą emeryturę należy mu się deputat. Dziękuję za odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *