Projekt – rekompensata za bezpłatny węgiel 2018

Projekt – rekompensata za bezpłatny węgiel 2018

Aktualności
Projekt - rekompensata za bezpłatny węgiel 2018 Projekt Ustawa z dnia ………… 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla Świadczenie rekompensacyjne będzie wypłacane jednorazowo. Zgodnie z projektem ustawy, osobami, które będą mogły ubiegać się o rekompensatę są: byli pracownicy przedsiębiorstw górniczych korzystający ze świadczeń przedemerytalnych, wdowy, wdowcy i sieroty, mające ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach zmarłych w czasie trwania stosunku pracy lub otrzymujące rentę specjalną przyznaną przez premiera lub prezesa ZUS, osoby uprawnione do rekompensaty na podstawie poprzedniej ustawy, które nie otrzymały rekompensaty do chwili obecnej. Wyżej wymienione osoby musza spełniać dodatkową przesłanką, a to miały prawo do bezpłatnego węgla na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia…
Read More
Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty

Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty

Baza wiedzy
Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty. Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty  z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata. Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r. Ministerstwo Energii. Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona. Od odmowy przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Utrata prawa do bezpłatnego węgla, świadczenie rekompensacyjne, odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty. Podstawa Prawna: USTAWA O ŚWIADCZENIU REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA z dnia 12 października 2017 r. Art. 5 [Wniosek o wypłatę rekompensaty] 9. Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona. 10. Od odmowy, o której mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do sądu pracy…
Read More
Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Aktualności
INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH   Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM. I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest: emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty, w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014…
Read More
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Aktualności
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 Gdzie Złożyć Wniosek ,  Prawo Do Bezpłatnego Węgla   SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. www.srk.com.pl SRK SA POK KWK Krupiński Suszec, ul Piaskowa 35 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Czechowice -Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Wola Wola, ul. Kopalniana 10 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KWK Makoszowy Zabrze, ul. Makoszowska 24 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KHW Katowice, ul. Damrota 16/18 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Zabrze Zabrze, ul. Lompy 11 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Rybnik przychodnia Rybnik, ul. Jastrzębska 12 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Libiąż Przychodnia Libiąż, ul. Górnicza 5 otwarcia:…
Read More
10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

Aktualności
OD 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   WNIOSEK O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   Podstawowe informacje zajdziemy pod tym LINKIEM    USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla definiuje osobę uprawnioną jako : a)emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej "rentą", i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, b)wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo…
Read More