Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Aktualności
INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH   Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM. I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest: emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty, w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014…
Read More
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Aktualności
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 Gdzie Złożyć Wniosek ,  Prawo Do Bezpłatnego Węgla   SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. www.srk.com.pl SRK SA POK KWK Krupiński Suszec, ul Piaskowa 35 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Czechowice -Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Wola Wola, ul. Kopalniana 10 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KWK Makoszowy Zabrze, ul. Makoszowska 24 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KHW Katowice, ul. Damrota 16/18 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Zabrze Zabrze, ul. Lompy 11 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Rybnik przychodnia Rybnik, ul. Jastrzębska 12 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Libiąż Przychodnia Libiąż, ul. Górnicza 5 otwarcia:…
Read More
10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

Aktualności
OD 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   WNIOSEK O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   Podstawowe informacje zajdziemy pod tym LINKIEM    USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla definiuje osobę uprawnioną jako : a)emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej "rentą", i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, b)wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo…
Read More
Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Aktualności
Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego.   Obowiązek alimentacyjny Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86 Teza Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 KRO zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i…
Read More
Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Aktualności
Najem pojazdu zastępczego. Objęcie odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wydatków na najem pojazdu zastępczego poniesionych przez poszkodowanego Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17 Teza Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. www.sn.pl, Legalis.pl Kodeks cywilny Art. 805 [Pojęcie; rodzaje świadczeń] § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. § 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego…
Read More

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.

Aktualności
Czynności podlegające zaskarżeniu skargą pauliańską - niemożność zaskarżenia umowy przedwstępnej Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej. Skarga pauliańska ( actio Pauliana) – rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z dnia 22 grudnia 2016 r. I ACa 626/16 Teza Zaskarżeniu przy pomocy akcji pauliańskiej podlegają czynności prawne rozporządzające oraz czynności zobowiązujące o podwójnym skutku, które od razu prowadzą do rozporządzenia. Skargą pauliańską nie można natomiast zaskarżyć czynności wyłącznie zobowiązujących, a tym bardziej umowy przedwstępnej. OSAKat 2017 nr 1, poz. 2, Legalis Kodeks cywilny, Art. 527 Art. 527 [Przesłanki] Skarga Pauliańska  § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za…
Read More

Strona Kancelarii Adwokackiej na facebook’u

Aktualności
Strona Kancelarii Adwokackiej na facebook'u Zapraszam serdecznie do śledzenia strony Kancelarii Adwokackiej Adwokata Wojciecha Kała na facebook'u. Stron znajduje się pod adresem http://www.facebook.com/KancelariaAdwokakckaAdwokatWojciechKala Najnowsze informacje #prawne, #orzeczenia, zmiany w #przepisach, #terminy, nowe instytucje i wiele więcej. Polub stronę, lajkuj, komentuj, obserwuj, bądź na bieżąco. Zapraszam do śledzenia. Adw. Wojciech Kała  
Read More
Odpowiedzialność spadkobierców za długi ich bardzo dalekich krewnych.

Odpowiedzialność spadkobierców za długi ich bardzo dalekich krewnych.

Aktualności
Odpowiedzialność spadkobierców za długi ich bardzo dalekich krewnych Odpowiedzialność spadkobierców za długi - prawo spadkowe. Ciekawy artykuł notariusza z Częstochowy dotyczący odpowiedzialność spadkobierców za #długi ich bardzo dalekich krewnych #spadki #dziedizczenie #długispadkowe Gdy tylko dowiemy się, że najbliższa rodzina spadkodawcy odrzuciła spadek i to my możemy dziedziczyć, czas na decyzje, a być może i na pierwsze kroki prawne. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Artykuł w RP: http://www.rp.pl/Opinie/307059975-Spadki-jak-nie-splacac-dlugow-dalekiego-krewnego.html Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu w razie problemów ze spadkiem. adw. Wojciech Kała  
Read More
Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa

Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa

Aktualności
Okręgowa Rada Adwokacka w  Katowicach utworzyła Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa. Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa: - Sekcję Prawa i Postępowania Cywilnego - Sekcję Prawa i Postępowania Karnego - Sekcję Prawa Handlowego i Gospodarczego - Prawa Rodzinnego i Spadkowego - Sekcję Prawa Medycznego - Sekcję Prawa Ukraińskiego i Rosyjskiego - Sekcję Prawa Własności Intelektualnej.   Spotkanie organizacyjne Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa odbędzie się 31 sierpnia 2017 w godzinach 17:00 - 18:00. https://www.facebook.com/sekcjekatowice/ Pozdrawiam Adwokat Wojciech Kała Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu – Zdroju Adwokat Wojciech Kała ulica 11 Listopada 2 44-330 Jastrzębie – Zdrój
Read More