Brak aktywności dowodowej obrońcy a zarzut nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu

Brak aktywności dowodowej obrońcy a zarzut nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu

Aktualności
Brak aktywności dowodowej obrońcy a zarzut nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu   Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 14 grudnia 2017 r. V KK 411/17 Teza Brak aktywności obrońcy w kierunku wnioskowania o dopuszczenie dowodu nie może czynić zasadnym zarzutu nieprzeprowadzenia takiego dowodu, tj. obrazy art. 167 KPK. Nie jest bowiem obowiązkiem sądu działanie za stronę, którą reprezentuje profesjonalny podmiot. Względnie kontradyktoryjny model procesu karnego zakłada bowiem minimalizację wpływu sądu na przebieg postępowania dowodowego; chodzi więc z jednej strony o takie ustawienie procesu karnego, w którym tylko i wyłącznie w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu, z drugiej zaś o możliwie szeroką aktywizację stron procesowych w kierunku gromadzenia i przeprowadzania dowodów. Celem tak rozumianej regulacji jest więc zdjęcie z sądu obowiązku poszukiwania…
Read More
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Aktualności
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów - szkolenie adwokatów. [caption id="attachment_525" align="alignnone" width="300"] opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów[/caption] Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, zwane dalej „zespołami”, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów to jest opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.   Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Kała weźmie udział w szkoleniu z zakresu opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Kolejne szkolenie…
Read More

Strona Kancelarii Adwokackiej na +google

Aktualności
Strona Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju na +google. Kancelaria Adwokacka w #Jastrzębiu-Zdroju posiada oficjalny profil na stronach +google. Znajdą Państwo na niej codzienne informacje prawne i wiele porad.   [caption id="attachment_350" align="alignnone" width="300"] Strona Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju na +google.[/caption] Zapraszam do obserwowania, zapoznania się z ofertą, a także do dawania plusików i komentowania. Pozdrawiam adw. Wojciech Kała      
Read More
Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Aktualności
INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH   Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM. I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest: emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty, w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014…
Read More
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Aktualności
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 Gdzie Złożyć Wniosek ,  Prawo Do Bezpłatnego Węgla   SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. www.srk.com.pl SRK SA POK KWK Krupiński Suszec, ul Piaskowa 35 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Czechowice -Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Wola Wola, ul. Kopalniana 10 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KWK Makoszowy Zabrze, ul. Makoszowska 24 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KHW Katowice, ul. Damrota 16/18 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Zabrze Zabrze, ul. Lompy 11 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Rybnik przychodnia Rybnik, ul. Jastrzębska 12 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Libiąż Przychodnia Libiąż, ul. Górnicza 5 otwarcia:…
Read More
10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

Aktualności
OD 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   WNIOSEK O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   Podstawowe informacje zajdziemy pod tym LINKIEM    USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla definiuje osobę uprawnioną jako : a)emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej "rentą", i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, b)wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo…
Read More
Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Aktualności
Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego.   Obowiązek alimentacyjny Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86 Teza Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 KRO zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i…
Read More
Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Aktualności
Najem pojazdu zastępczego. Objęcie odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wydatków na najem pojazdu zastępczego poniesionych przez poszkodowanego Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17 Teza Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. www.sn.pl, Legalis.pl Kodeks cywilny Art. 805 [Pojęcie; rodzaje świadczeń] § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. § 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego…
Read More